Chưa nộp mẫu hóa đơn mà đã sử dụng hóa đơn thì có bị xử phạt không?

Quy định về hóa đơn giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp là một trong những nội dung quan trọng mà các doanh nghiệp không thể bỏ qua. Theo đó, đối với trường hợp doanh nghiệp sử dụng hóa đơn mà chưa nộp mẫu hóa đơn thì sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 39/2014/TT-BTC :

“Tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp không thuộc đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế hướng dẫn tại Điều 11 và Điều 12 Thông tư này được tạo hóa đơn đặt in để sử dụng cho các hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trước khi đặt in hóa đơn lần đầu, tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp phải gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan thuế quản lý trực tiếp phải có Thông báo về việc sử dụng hóa đơn đặt in (Mẫu số 3.15 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).”

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần phải lưu ý rằng, để có thể sử dụng được hóa đơn thì cần phải tuân thủ theo các quy đinh về phát hành hóa đơn, đã được quy đinh cụ thể tại thông tư 39/2014/TT-BTC:

Cụ thể:

-Trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, các doanh nghiệp cần phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.”

Như vậy, để có thể sử dụng được hóa đơn thì việc không thể không làm của các doanh nghiệp đó là tiến hành nộp mẫu hóa đơn đã đặt in theo mẫu đến cơ quan quản lý thuế. Nếu trong trường hợp doanh nghiệp chưa nộp mẫu hóa đơn mà đã sử dụng thì sẽ vi phạm quy định về thông báo phát hành hóa đơn.

Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: “Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng là hóa đơn đã được tạo theo hướng dẫn tại Thông tư này, nhưng chưa hoàn thành việc thông báo phát hành.” Do đó, công ty sẽ bị xử phạt về hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Về vấn đề xử phạt vi phạm hành chính, Thông tư 10/2014/TT_BTC quy định:

Trong trường hợp của công ty bạn, các hóa đơn đã sử dụng gắn với nghiệp vụ kinh tế, do đó, sẽ áp dụng quy định xử phạt tại khoản 2 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT_BTC. Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 10/2014/TT_BTC: “3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Điều này còn phải thực hiện thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định.” Công ty bạn có thể được tiếp tục sử dụng hóa đơn này nếu được cơ quan Thuế đồng ý và phải làm thủ tục phát hành hóa đơn theo quy định trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 39/2014/TT_BTC.  

Người lao động được nhận lương hưu sau khi đóng BHXH bao lâu? 

Mức xử phạt cao nhất với hành vi vi phạm về quản lý và sử dụng hóa đơn

Thời điểm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in của doanh nghiệp được tính từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành. Khi ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế, cơ quan thuế ghi rõ tại Quyết định xử phạt thời điểm doanh nghiệp không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in mà phải chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được các quy định về xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn những chưa thực hiện gửi mẫu hóa đơn đến cơ quan quản lý thuế.

 

 

administrator