Cơ sở pháp lý đối với việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC, từ ngày 01/11/2020 việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ áp dụng theo các quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC. Vậy, từ nay đến trước ngày 01/11/2020 việc triển khai hóa đơn điện tử sẽ theo các văn bản, quy định cũ hay có thể áp dụng theo Thông tư 68 và Nghị định 119?
Điều 26, Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định: Từ ngày Thông tư 68/2019/TT-BTC có hiệu lực thi hành đến ngày 31 tháng 10 năm 2020, các văn bản của Bộ Tài chính ban hành sau đây vẫn có hiệu lực thi hành, cụ thể:
Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;
Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);
Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định số 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.
Quyết định số 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;
Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Thông tư, Quyết định của Bộ Tài chính nêu trên sẽ hết hiệu lực thi hành.
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư 68/2019/TT-BTC.

>> Quy tắc vàng trải thảm phòng ngủ

>> 7 kiến trúc xây dựng trên sa mạc Dubai đẹp tuyệt trần
Như vậy, từ nay đến hết ngày 31/10/2020 các doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng hóa đơn điện tử theo các Thông tư, quyết định cũ. Đây cũng là khoảng thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thật công nghệ thông tin để có thể triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP và Thông tư 68/2019/TT-BTC

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *